Мета навчальної дисципліни – підвищити ефективність підготовки магістрів шляхом вивчення основ альтернативної енергетики та використання біоенергетичних видів палива.


Завдання навчальної дисципліни – набути знання та практичні навики позитивного ставлення до енергетичного використання біомаси. Набуті знання з даної дисципліни необхідні для забезпечення раціонального вибору біоенергетичного обладнання для аграрного виробництва залежно від фінансових умов кожного конкретного господарства.

За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати наступне:

- нормативно-правові та організаційні основи виробництва та використання біоенергетичних видів палива;

- розширити технічні знання та практичні навички з формування сталої бази запасів біомаси для біоенергетичних проектів в агропромисловому комплексі;

- методи, та способи виробництва біоенергетичних видів палива;

- підвищити обізнаність із технологічних та організаційних особливостей вирощування, заготівлі та логістики біомаси.

За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- сучасні проблеми і головні завдання розвитку та використання біоенергетичних видів палива;

- принципи та методи, організаційно-правові заходи використання біоенергетичних видів палива;

- основи забезпечення сталого розвитку країни;

- теоретичні основи виробництва біоенергетичних видів палива;

- нормативно-правові документи з сертифікації та стандартизації альтернативних видів палива, їх основний зміст;

- організаційно-економічний механізм впровадження біоенергетичних видів палива.

Цільова аудиторія – студенти освітнього ступеню «Магістр» галузі знань 208 «Агроінженерія».