Метою предмета є отримання теоретичних знань і оволодіння інженерними методами розв'язування прикладних задач з визначення параметрів різних типів гідромашин, розрахунків мережі, сільськогосподарського водопостачання, каналізації, та навчитися запобігати забрудненню навколишнього середовища. Оволодіння майбутніми фахівцями теоретичними знаннями і практичними навичками з раціонального використання теплоти в сільському господарстві, економії теплоти та палива, ефективного використання теплотехнічного сільськогосподарського обладнання.

Завдання вивчення дисципліни полягає у вивченні основних законів гідростатики і гідродинаміки рідин, а також конструкції розрахунку і призначення гідравлічних апаратів, гідравлічних машин та гідротехнічних споруд різних ступенів складності. У вивченні теоретичних основ теплотехніки, теплообміну та раціонального використовування теплоти на підприємствах аграрного виробництва. Навчити студентів методам ефективної експлуатації теплотехнічного обладнання з метою економії теплової енергії і забезпечення екологічно безпечних умов її використання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати основні закони гідростатики і гідродинаміки, теплотехніки і термодинаміки, конструктивні особливості гідромашин, теплових машин та іншого гідравлічного та теплотехнічного обладнання, методи гідравлічного і теплового розрахунку машин, трубопроводів систем, мереж, будівель; правила охорони водних ресурсів і навколишнього середовища.

вміти визначати фізичні властивості рідин, володіти методами вимірювання тиску, швидкості і витрати рідини, проводити гідравлічні розрахунки трубопроводів, визначати параметри роботи гідромашин, здійснювати заходи по забезпеченню економії витрати води, енергоресурсів та охороні навколишнього середовища від забруднення;

вирішувати практичні завдання, пов’язані з використанням теплових машин і агрегатів; виконувати інженерні розрахунки основних видів теплового обладнання; оцінювати економічну ефективність використання теплоенергетичного обладнання при розв’язанні окремих практичних задач; кваліфіковано враховувати вимоги екології та раціонального природокористування в умовах експлуатації теплоенергетичного обладнання.