Мета:  студенти повинні навчитися застосовувати загальнонаукові положення про розрахунок та проектування механічних, електромеханічних систем, приладів, механізмів та обладнання в умовах монтажу, експлуатації, та агрегатування робочих машин з електроприводом і елементами конструкції автоматичного регулювання безперервних технологічних процесів сучасного сільськогосподарського виробництва.

Завдання: навчити студентів складати розрахункові схеми, визначати стійкість та міцність деталей, конструкцій, споруд, машин , а також конструктивні форми і розміри елементів машин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основи конструювання елементів машин та їх приводів, мати навики розрахунку типової механічної або електромеханічної передачі. Він повинен вміти на підставі аналізу існуючих елементів та конструкцій спроектувати та розрахувати механічний привод будь-якої машини з оптимальними параметрами за коефіцієнтом корисної дії, довговічності, ремонтоздатності тощо у відповідності до вимог ЄСКД.

вміти:

застосовувати різні матеріали в різних умовах експлуатації деталей та механізмів машин. При цьому він повинен використовувати основні критерії вибору відповідних матеріалів, конструктивних форм і визначення розмірів елементів машин;

вибирати стандартні вироби та використовувати їх у процесі вирішення інженерних задач.