У зв’язку із прогнозованим вичерпанням основних видобувних енергоносіїв, енергія із відновлювальних ресурсів є однією з найбільш обговорюваних тем в Європі та в усьому світі. Величезні викиди вуглекислого газу і метану в атмосферу призводять до збільшення парникового ефекту.

Перед аграрними підприємствами постає об’єктивна необхідність впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій, орієнтованих на виробництво біологічних видів палива, які одержують у результаті переробки біологічної сировини. Основою складовою потенціалу біомаси є солома. Особливе місце в використанні біомаси займає отримання шляхом анаеробного зброджування біогазу та високоякісних екологічно безпечних органічних добрив.

Залучення в енергетичний баланс біологічних видів палива як поновлюваних ресурсів акумульованої сонячної енергії є одним із стратегічних напрямків розвитку цивілізації. Однак поширення використання біологічних енергоресурсів доволі складний процес, що потребує додаткових витрат для надання їм споживчих якостей. У той же час, постійний ріст цін на паливо та необхідність збереження природного середовища потребують зосередження зусиль на розробці методів та технічних засобів для забезпечення енергоавтономності сільськогосподарського виробництва.

Розробку навчального курсу  «Біоенергетичні системи в аграрному виробництві» виконано на основі останніх досягнень провідних науковців в галузі технічної біоенергетики та результатів науково-дослідних робіт отриманих авторським колективом. Він містить актуальні узагальнення щодо конструкції, розрахунку та експлуатації біоенергетичних систем в аграрному виробництві. Серед них основні поняття щодо біоенергетичних систем в аграрному виробництві, основи виробництва і використання дизельного біопалива, біоетанолу, виробництва біогазу, використання біогазу на теплові потреби та для отримання електроенергії, механізації заготівлі соломи для енергетичного використання та виробництва енергетичних культур.

Підхід до викладання та навчання передбачає:

-        впровадження активних методів навчання, що забезпечують особистісно-зорієнтований підхід і розвиток мислення у студентів;

-        підтримка та консультування студентів з боку науково-педагогічних та наукових працівників Житомирського національного агроекологічного університету і галузевих науково-дослідних інститутів, у тому числі забезпечуючи доступ до сучасного обладнання;

-        залучення до консультування студентів визнаних фахівців-практиків машинобудування, аграрного виробництва, відновлюваної енергетики та харчової галузі;

-        інформаційну підтримку щодо участі студентів у конкурсах на одержання наукових стипендій, премій, грантів (у тому числі у міжнародних);

-        надання можливості студентам приймати участь у підготовці наукових проектів на конкурси Міністерства освіти і науки України;

-        безпосередню участь у виконанні бюджетних та ініціативних науково-дослідних робіт.

Компетенції. Здатність до судження про нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, питомі та кількісні енергетичні характеристики та про розподіл їх енергетичного потенціалу в світі та в Україні, переваги та недоліки їх використання, а також роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в житті людини та в функціонуванні аграрного та промислового виробництва.

Вміння самостійно аналізувати складні процеси, навички конструювання, виготовлення та налагодження дослідних зразків патентних рішень.

Компетентності. Знання коренів енергетичної проблеми та підходи до її розв’язання; види, джерела та фізичні основи функціонування об’єктів відновлюваної енергетики в аграрному виробництві; особливостей розрахунку та конструювання основних параметрів установок та агрегатів біоенергетичних систем в аграрному виробництві; особливості енергозбереження із використанням відновлюваної енергетики.